Coronavirus Resources for Schools

Hmong.ElkGroveUSD.bepreparedinfographic

Contains resources from school districts and public health agencies.

Issue link: https://content.acsa.org/i/1217205

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 0

Raws Plab Xeev Ntuav lossis Ntuav (Gastroenteritis) Tej Uas Qhia Tau Tias Mob Lawm thiab Mob Zoo Licas • Raws plab haw quav ua kua • Cov quav tejzaum yuav yog xim ntsuab • Tso quav tsw tsw phem Dabtsi thiaj ua rau mob, Dabtsi qhia tau tias mob thiab Mob Licas • Ib cov kabmob xws li (eg Norovirus) • Muaj tej cov tshuaj yeej uas rau xeev ntuav thiab ntuav taus • Mob plab, qaug ncig leeg, thiab txhawj ntshai yuav ua rau ntuav taus thiab • Dajntseg, mob plab nrog rau xeev ntuav thiab ntuav Txojcai Rau Kev Tsi Pub Tuaj Kawm Ntawv Vim Mob thiab Kev Ua Cia Rov Tuaj Kawm Ntawv Tus tub ntxhais yuav tsi muab xa los tsev yog nws tsuas raws plab ib zaug xwb, tshwj yog hais tias pom nws muaj mob nrog thiab. Tus tub ntxhais yuav tsum tsi txhob ua npaws li 24 teev lawm thiaj pub rov tuaj kawm ntawv. Yog tseem raws plab thiab, tus tub ntxhais ntawd yuav tsum tau ib daim ntawv sau los ntawm tus kws khomob tias yeej tsi yog cov kabmob uas yuav kis tau. Txojcai Rau Kev Tsi Pub Tuaj Kawm Ntawv Vim Mob thiab Kev Ua Cia Rov Tuaj Kawm Ntawv Tus tub ntxhais twg uas ntuav yuav tsum tau muab xa los tsev tsi pub kawm ntawv, txawm hais tias nws twb ntuav tas thiab twb "zoo zog lawm" tomqab uas nws ntuav ntawd. Tus tub ntxhais yuav tsum tsi txhob ntuav ntxiv lawm li 24 teev uantej rovqab tuaj kawm ntawv. Yog tus tibneeg ntawd tseem pheej ntuav thiab raws plab, Public Health uas yog (Lub Chaw Saibyuas Rau Kev Noj Qab Haus Huv Rau Pejxeem) hais kom nws yuav tsum tau nyob tsev li 48 teev tomqab qhov mob ntawd tau tshwmsim ua zaum kawg rau nws. Txog lub caij uas sawvdaws mob zom zaws lawm! Vim hais tias tej kabmob thiab tej mob nkeeg no kis yoo- jyim heev los ntawm cov tub ntxhais thiab cov tibneeg ua haujlwm pem tsev kawm ntawv, thov siv sijhawm mentsis los saib txog tej cai tswj txog cov kabmob no. Ua tsaug! Kub Cev Ua Npaws tus. Lub cev kub dua txhua zaus li ib txwm kub. Raug Khaubthuas tus. Muaj mob ua tsi tau pa txhaws ntswg, feem ntau mas yeej mob li tsib mus rau xya hnub. Tej Uas Qhia Tau Tias Mob Lawm thiab Mob Zoo Licas • Kev mob no tejzaum yuav ua npaws nrog. • Lub cev tsuas kuv txog li 100 degrees xwb, yog tias siab dua ces yog ua npaws lawm. • Nto hws thiab lub ntsejmuag kub lug, cov tawv nqaij kub lossis qhuav qhuav. • Tsi qab los noj mov • Pheej hais tias ib ce sov sov • Xeev ntuav, tej thaum tseem ntuav thiab Tej Uas Qhia Tau Tias Mob Lawm thiab Mob Zoo Licas • Txhaws ntswg, txhub, thiab hnoos qhuav qhawv • Mob qa, mob qog cajdab o • Ua npaws • Qhovmuag liab thiab lo lo kua • Tsi qab los noj mov Txojcai Rau Kev Tsi Pub Tuaj Kawm Ntawv Vim Mob thiab Kev Ua Cia Rov Tuaj Kawm Ntawv Ib tus tub ntxhais twg uas kub txog li 100.0 F lossis siab dua yuav raug muab xa los tsev tsi pub kawm ntawv. Tus tub ntxhais yuav tsum tsi txhob ua npaws li 24 teev thiab yuav tsum tsi tau noj tshuaj pab ntxiv lawm uantej rov tuaj kawm ntawv. Qhov no txhais tau hais tias yog tus tub ntxhais ntawd raug xa los tsev vim yog nws ua npaws kub cev, yuav tsi pub nws tuaj kawm ntawv hnub tomqab ntawd. Txojcai Rau Kev Tsi Pub Tuaj Kawm Ntawv Vim Mob thiab Kev Ua Cia Rov Tuaj Kawm Ntawv Ib tus tub ntxhais twg uas muaj mob li no yuav raug muab xa los tsev: lub cev kub txog 100.0F lossis siab dua, tus tub ntxhais ntawd mob lossis kawm tsi taus ntawv hauv hoob, hnoos heev lossis los ntswg ntsuab (colored drainage). Tus tub ntxhais rov tuaj kawm ntawv tau yog tias tsi ua npaws kub cev li 24 teev lawm thiab nws yeej koom tau rau kev kawm ntawv hauv lub hoob thiab ua tau tej ntaub ntawv, thiab tsuas yog los ntswg ntshiab thaum nruab hnub xwb. Yuav Tsum Npaj www.egusd.net

Articles in this issue

Links on this page

view archives of Coronavirus Resources for Schools - Hmong.ElkGroveUSD.bepreparedinfographic